alae Oli komo no Kawainui
Entrance chant for Kawainui
KAHEA:
Hā‘ale‘ale ka leo (o) ka ‘alae
He māpuna leo polo ‘ai i ka la‘i
He pule k
ānaenae i Ulupō
I ulu pono la i Ulumawao
Kakali ka neke i ka nihi
  (i) ka ni‘o o ka wahinewai
Ke nihi ka hele nei, e!
Ke nihi ka hele nei, e!


PANE: 

Mawehe ‘ia ka neki i ka wai
E hō‘ike i ka wai 
‘ānapanapa
H
ō‘ike pū nō ka mana‘o pono
E mai, hele mai, i [N
ā Pōhaku]
E mai, hele mai, eia n
ō mākou nei

CALL:
Full is the voice of the ‘alae
A voice of invitation in the calm
A chant of request to Ulupo
That true inspiration reaches Ulumawao
The neke ferns await at the border
 At the entrance of the woman-water
(We) proceed with due care now!
(We) proceed with due care now!

RESPONSE:
The neki bullrushes part at the water
Revealing the shimmering waters
Revealed along with your righteous intent
Approach, enter, at [Na Pohaku]
Approach, enter, here we are
Ke kahea
Ka pane
<<<>>><<<>>><<<>>> <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> <<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>><<<>>> <<<>>><<<>>>
 

When ‘Ahahui Mālama i ka Lōkahi works in a place of such cultural significance as Kawai Nui, Ulupō heiau, or Nā Pōhaku o Hauwahine, we begin with a protocol of entry, a calling (kahea) and a request for entrance to do righteous work. The oli komo (entry chant) above was composed in the year 2000 by an ‘Ahahui member with training in Hawaiian protocols and chant under respected practitioner Kumu John Keola Lake, a kupuna advisor to our organization. Although the oli is short, it is filled with kaona (hidden meanings) and symbolism that bear explanation:

‘alae: The 'alae (Hawaiian gallinule) is an endangered endemic waterbird of Kawainui, and in ancient times, the ‘alae symbolized the voice of the chief whose opinion swayed the chiefly council. Some consider the voice of the ‘alae an ill omen, but as a kinolau of Hauwahine (see wahinewai, below), the voice of the ‘alae is an auspicious thing at Kawainui!

mapuna leo: literally: wafted voice of few words; an apt description of the voice of the 'alae! But "mapuna" also alludes to the life-giving freshwater springs that arise around Kawainui.

polo ‘ai: literally: to summon, to invite. Also a veiled allusion to the famous lepo ‘ai (edible mud) of Kawainui, one of the ‘ai kamaha‘o (astonishing foods) of the land.

Ulupō heiau and Ulumawao hill lie before and behind you as you chant at Nā Pōhaku, and the play on ulu (growth, inspiration) is intended here.

neke: an ambiguous reference to two plants of Kawainui: a fern, and also a bulrush of the same name. A variant of the name is "neki".

ni‘o: doorway or sacred threshold, but also highest point, pinnacle, as the stone of Nā Pōhaku are perched on high, overlooking the wetlands.

wahinewai: a veiled reference to Hauwahine, the mo'o-wahine (woman lizard-goddess) of Kawainui.

nihi ka hele: to proceed with careful observance of kapu. Proceeding with care is part of the protocol of respect.

‘ānapanapa: The ‘anapanapa is an indigenous plant that grows around Nā Pōhaku, but also describes shimmering waters of Kawainui.